vimenv

configure vim environment
git clone git://git.unixkoans.com/vimenv.git
Log | Files | Refs | Submodules

DateCommit messageAuthorFiles+-
2017-02-21 07:55Update configXiaodong Xu48+91-49
2016-11-05 07:16Add hamlXiaodong Xu21+26-22
2016-10-22 11:04Add new pluginsXiaodong Xu40+53-39
2016-07-12 00:29Add pluginsXiaodong Xu40+155-18
2016-06-18 09:04Add easy-align, incsearch and bubblegumXiaodong Xu22+39-18
2016-05-31 13:28Update configXiaodong Xu8+29-5
2016-05-14 13:12Update pluginsXiaodong Xu34+34-34
2016-05-14 13:11Update configXiaodong Xu6+39-37
2016-05-06 20:12Update plugin configXiaodong Xu1+2-2
2016-05-04 14:29Update configXiaodong Xu3+6-2
2016-05-04 14:16Update custom configXiaodong Xu3+25-5
2015-05-11 01:04Update vimrcXiaodong Xu8+5-28
2013-12-08 12:03Replace powerline with airlineXiaodong Xu4+10-6
2013-12-08 09:36Remove useless pluginsXiaodong Xu14+18-20
2013-12-01 08:10Add python-modeXiaodong Xu22+24-19
2013-11-11 08:42Add nginx-vim-syntaxXiaodong Xu3+7-1
2013-08-29 00:47Add vim-argumentativeXiaodong Xu2+4-0
2013-08-28 09:50Add perlhelp.vimXiaodong Xu19+22-22
2013-07-14 15:14Add unite and unite-outlineXiaodong Xu7+13-5
2013-07-11 04:32Config splitjoinXiaodong Xu8+13-9
2013-07-06 07:11Update plugin.vimXiaodong Xu1+4-1
2013-07-06 06:35Add hybrid and kolorXiaodong Xu7+15-7
2013-07-03 06:34Config UltiSnipsXiaodong Xu1+5-1
2013-07-03 06:07Add UltiSnips and VimuxXiaodong Xu4+10-2
2013-06-30 08:29Add support for PerlXiaodong Xu2+4-0
2013-06-30 06:05Update all pluginsXiaodong Xu23+25-25
2013-06-30 05:52Add pluginsXiaodong Xu12+51-7
2012-07-11 16:07Add more pluginsXiaodong Xu7+27-2
2012-07-08 04:41Add commentary and textobj-entireXiaodong Xu9+36-33
2012-07-03 15:40Add matchtag and numbers pluginsXiaodong Xu6+11-3
2012-07-02 13:21Fix version compatibility errorXiaodong Xu3+7-7
2012-06-30 07:25Configure nerdtree and tagbarXiaodong Xu3+14-4
2012-06-30 03:59Update plugin configXiaodong Xu4+12-6
2012-06-30 03:29Add syntastic pluginXiaodong Xu3+5-1
2012-06-26 14:29Add screenshotXiaodong Xu5+8-3
2012-06-23 15:10Add slime pluginXiaodong Xu3+7-3
2012-06-22 11:13Add neverland colorschemeXiaodong Xu13+21-17
2012-05-26 05:47Add markdown-helperXiaodong Xu5+14-5
2012-05-20 09:11Update vim configXiaodong Xu3+17-22
2012-05-20 08:59Add textobj-rubyblock pluginXiaodong Xu5+18-6
2012-05-18 16:31Update README.mdXiaodong Xu3+29-0
2012-05-18 16:11Add sunburst colorschemeXiaodong Xu10+32-29
2012-05-08 13:56Cleanup pluginsXiaodong Xu10+11-18
2012-04-22 10:58Add ctrlp and remove command-tXiaodong Xu9+16-8
2012-04-17 14:11Fix symlink loop errorXiaodong Xu2+4-2
2012-04-17 13:51Support backup original filesXiaodong Xu2+10-2
2012-04-17 11:56Add Vim color schemeXiaodong Xu5+7-3
2012-04-15 16:18Add help optionXiaodong Xu2+4-3
2012-04-15 12:34New feature: list Vim pluginsXiaodong Xu4+20-1
2012-04-15 07:06Fix update errorXiaodong Xu1+7-7
2012-04-15 06:37Add Vim pluginsXiaodong Xu5+9-5
2012-04-15 02:37Rename README to README.mdXiaodong Xu1+0-1
2012-04-15 02:30New features: edit Vim configuration and remove Vim pluginsXiaodong Xu4+28-2
2012-04-14 18:08Initial commitXiaodong Xu19+510-0