tmuxen

tmux environment made easy
git clone git://git.unixkoans.com/tmuxen.git
Log | Files | Refs

DateCommit messageAuthorFiles+-
2017-04-29 00:34Update for 2.4Xiaodong Xu1+4-3
2017-02-20 13:18Update configXiaodong Xu2+6-7
2016-10-22 11:01Add select layoutXiaodong Xu1+12-7
2016-07-11 14:17Cleanup configXiaodong Xu2+22-22
2016-05-31 13:18Update configXiaodong Xu4+16-14
2016-05-08 05:18Add renumber supportXiaodong Xu1+2-1
2016-05-06 20:09Update for 2.2Xiaodong Xu1+1-2
2016-05-04 14:13Minor updateXiaodong Xu2+4-4
2015-05-11 00:51Update for 2.0Xiaodong Xu2+14-41
2013-07-06 05:49Update for tmux 1.8Xiaodong Xu3+15-19
2012-11-16 13:44Cleanup error messageXiaodong Xu2+4-5
2012-07-22 12:21Add tmux zoom supportXiaodong Xu2+8-4
2012-07-07 11:23Add copy mode bindkeysXiaodong Xu1+7-1
2012-07-07 08:49Add more comments for tmux.confXiaodong Xu1+41-29
2012-07-02 16:30Fix symlink errorXiaodong Xu1+1-1
2012-07-02 16:07Add install scriptXiaodong Xu2+24-0
2012-07-01 16:31Fix session exist problemXiaodong Xu1+4-2
2012-07-01 13:59Initial commitXiaodong Xu4+135-0