tmuxen

tmux environment made easy
git clone git://git.unixkoans.com/tmuxen.git
Log | Files | Refs

install-tmuxen (407B)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#!/bin/sh
#
# name     : install-tmuxen, tmuxen install script
# author   : Xu Xiaodong <xxdlhy@gmail.com>
# license  : GPL
# created  : 2012 Jul 02
# modified : 2013 Jul 06
#

bin=$HOME/bin
cwd=$(pwd)

if [ ! -d $bin ]; then
    mkdir $bin
fi

echo "Installing tmuxen to $bin"
ln -sf $cwd/tmuxen $bin/tmuxen

echo "Symlinking _tmux.conf to $HOME/.tmux.conf"
ln -sf $cwd/_tmux.conf $HOME/.tmux.conf

exit 0