dotfiles

dot files in ~
git clone git://git.unixkoans.com/dotfiles.git
Log | Files | Refs

.gtkrc-2.0 (112B)


1
2
3
4
5
6
#
# author:    Xu Xiaodong <xxdlhy@gmail.com>
# modified:  2011 Apr 15 
#

include "/home/xiaodong/.gtkrc.mine"